Vés al contingut

Objectiu missional de l'Art

Segons la Vida de mestre Ramon, Llull en el moment de la conversió va formular tres propòsits: 1. intentar convertir els infidels, i sobretot els musulmans, sense témer un possible martiri; 2. escriure un llibre –el millor llibre del món– contra els errors dels infidels; i 3. intentar convèncer el papa, els reis i els prínceps de fundar monestirs per a la formació de missioners. És la manera en què Ramon es proposa de dur a terme la primera intenció de la seva nova vida, estimant, lloant i servint Déu.

El ‘millor llibre del món’ contra els errors dels infidels va desembocar en una extensa obra variada i complexa, presidida per l’Art. Com a mètode universal, l’Art fonamenta totes les branques del coneixement (la lògica, la metafísica, la filosofia, la teologia, el dret, la medicina i les altres ciències de la natura, les arts liberals i les mecàniques, etc.); aquesta condició de mètode de mètodes, per damunt de qualsevol forma doctrinal prèvia, li atorga un poder culturalment neutral com a eina de persuasió racional. L’objectiu essencial de Llull era difondre la Veritat fent-la immediatament patent i activa entre els creients i imposant-la als infidels per la força de l’evidència.

L’objectiu missional està situat al cor de l’obra de Ramon Llull i condiciona moltes de les seves peculiaritats, com per exemple, la de defugir les citacions d’autoritat, un fenomen molt poc habitual al segle XIII. Per tal de convèncer els infidels de la veritat del cristianisme, Llull creia que era inviable intentar debatre a partir dels textos sagrats, la Bíblia i l’Alcorà, que era el sistema de disputació habitual. La discussió sobre el sentit dels textos es feia inacabable i allunyava l’objectiu desitjat. L’Art és una art o tècnica de disputar, que presenta la Veritat des de formulacions racionals que Llull anomena ‘raons necessàries’ o ‘raons demostratives’.

El Llibre del gentil és la més literària de les obres lul·lianes de polèmica religiosa: les ‘flors’ o condicions artístiques que indica la donzella Intel·ligència als tres savis permeten d’exposar els principis de les tres ‘lleis’ (jueva, musulmana i cristiana) d’acord amb la raó. El gentil que se’ls escolta ha de poder triar sense possibilitat d’error.