Vés al contingut

Llibre de l'orde de cavalleria

Aquest tractadet sobre els valors morals i religiosos vinculats a l’exercici de les armes, va ser escrit entre 1274 i 1276 per fortificar els ideals cristians de l’estament militar del segle XIII, i ha  tingut una considerable fortuna literària.

El Llibre de l’orde de cavalleria consta de set capítols, que tracten respectivament sobre: l’origen i noblesa de la cavalleria; la descripció de l’ofici de cavaller; l’examen de l’aspirant a cavaller; el cerimonial de l’adobament; el simbolisme de les armes ofensives i defensives; els costums propis del cavaller i l’honor que es deu al cavaller.

Ramon Llull proposa una reforma moral de la cavalleria (fidelitat a la monarquia, defensa de la fe, respecte pels estaments socials inferiors) que s’inscriu en la producció coetània sobre l’assumpte, compensant així l’escàs entusiasme en la milícia que es desprenia del capítol 112 del Llibre de contemplació en Déu, dedicat a comparar la ‘cavalleria celestial’, oberta a les obres de l’esperit, amb la ‘mundanal’, ocupada en tasques polítiques, militars i socials.

El Llibre de l’orde de cavalleria es proposa de bastirun sistema ideològic força complet, subtil i, sobretot, adequat a la realitat dels estats europeus del segle XIII, com la Corona d’Aragó o França.

Vegeu: Albert Soler i Llopart, “«Mas cavaller qui d'açò fa lo contrari». Una lectura del tractat lul·lià sobre la cavalleria”, Estudios Lulianos,29 (1989), pp. 1-23, 101-124.